Voorwaarden

De inhoud van OOR.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, OOR aanvaardt geen aanspra­kelijk­heid ten aanzien van mogelijke onjuist­heden van het getoonde. OOR is niet verant­woorde­lijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeauto­riseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellec­tuele rechten. Toestem­ming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toeganke­lijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redactie@OOR.nl.

Snel door naar:
▶ Privacy policy
▶ Verwerking van persoonsgegevens
▶ Delen van persoonsgegevens met derden
▶ Gebruik van cookies door Argo Special Media BV
▶ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
▶ Argo Special Media BV en andere websites
▶ Wijzigingen
▶ Gebruiksvoorwaarden

Privacy policy

Argo Special Media BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Argo Special Media BV, gevestigd aan Keienbergweg 81, 1101 GE Amsterdam, houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

Argo Special Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via abonnees@oor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Argo Special Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Argo Special Media analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Bij het sluiten van de overeenkomst heb je toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Je bent verplicht naam, adresgegevens, E-mailadres en bankrekeningnummer te verstrekken. Zonder die persoonsgegevens is het onmogelijk om ons deel van de overeenkomst na te komen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Argo Special Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Argo Special Media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voor de bewaartermijn van persoonsgegevens hanteren wij een termijn van 7 jaar i.v.m. de fiscus. Na het verloop van deze periode worden de gegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Argo Special Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Argo Special Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Argo Special Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Argo Special Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar abonnees@oor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Argo Special Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Argo Special Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via abonnees@oor.nl.

Argo Special Media BV en andere websites

Op de sites van Argo Special Media BV treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Argo Special Media BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Argo Special Media BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Argo Special Media BV.

Gebruiks­voorwaarden

De internetdiensten en websites van Argo Special Media BV worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV berusten bij Argo Special Media BV, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV.

Argo Special Media BV behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Argo Special Media BV en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan Argo Special Media BV c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Argo Special Media BV noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Argo Special Media BV c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Argo Special Media BV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV voor gebruiker.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, kunt u zich richten tot:

Argo Special Media t.a.v. OOR-redactie
Postbus 280
1110 AG Diemen

© 2023 Argo Special Media BV