Voorwaarden

De inhoud van OOR.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, OOR aanvaardt geen aanspra­kelijk­heid ten aanzien van mogelijke onjuist­heden van het getoonde. OOR is niet verant­woorde­lijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeauto­riseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellec­tuele rechten. Toestem­ming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toeganke­lijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redactie@OOR.nl.

Snel door naar:
▶ Privacy policy
▶ Verwerking van persoonsgegevens
▶ Uw e-mail-adres
▶ Klikgedrag en IP-adres
▶ Gebruik van cookies door Argo Special Media BV
▶ Hoe kunt u cookies weigeren?
▶ Argo Special Media BV en andere websites
▶ Wijzigingen
▶ Gebruiksvoorwaarden

Privacy policy

Argo Special Media BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Argo Special Media BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Argo Special Media BV, Postbus 531, 2150 AM Nieuw-Vennep. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoons­gegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Argo Special Media BV gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een evenement bezoekt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Argo Special Media BV. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven internetadressen.

Argo Special Media BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Argo Special Media BV, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Argo Special Media BV. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Argo Special Media BV of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Argo Special Media BV zorgvuldig geselecteerd.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Argo Special Media BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Argo Special Media BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Argo Special Media BV ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van cookies door Argo Special Media BV

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Argo Special Media BV gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Argo Special Media BV maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Argo Special Media BV, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij Argo Special Media BV kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van Argo Special Media BV is uw emailadres de gebruikersnaam. Websites van Argo Special Media BV die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Argo Special Media BV zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Argo Special Media BV en andere websites

Op de sites van Argo Special Media BV treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Argo Special Media BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Argo Special Media BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Argo Special Media BV.

Gebruiks­voorwaarden

De internetdiensten en websites van Argo Special Media BV worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV berusten bij Argo Special Media BV, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV.

Argo Special Media BV behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Argo Special Media BV en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan Argo Special Media BV c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Argo Special Media BV noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Argo Special Media BV c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Argo Special Media BV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV voor gebruiker.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van Argo Special Media BV. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, kunt u zich richten tot:

Argo Special Media t.a.v. OOR-redactie
Postbus 531
2150 AM Nieuw-Vennep

© 2018 Argo Special Media BV